Menu Content/Inhalt
ΥΠΟΔΟΧΗ arrow ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
Advertisement
  • Fr
  • Gr
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Olga Tuscher-Karageorghi   
25.02.07

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Ακριβής μετάφραση από τη γαλλική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι

ΣΚΟΠΟΣ  -  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  -  ΕΔΡΑ  -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΥΗΣ » συγκροτείται σύλλογος οργανωμένος εταιρικά καλούμενος στο εξής « ΚΟΙΝΟΤΗΣ », ο σκοπός της οποίας είναι:

 

α)  Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται έργα παντός είδους που χαρακτηρίζονται χρήσιμα για τους Έλληνες της Γενεύης.

 

β)  Να ενθαρρύνει και προάγει τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας.

γ)  Να εξασφαλίζει τη λειτουργία του ελληνικού σχολείου Γενεύης στα μέτρα των δυνατοτήτων της.

δ)  Να ευνοεί τις σχέσεις με τους ελληνικούς συλλόγους και τους φιλέλληνες της Γενεύης και γενικότερα της Ελβετίας.

Ο σύλλογος οργανωμένος εταιρικά βάσει των διατάξεων των άρθρων 52 και 60 του Ελβετικού Αστικού κώδικα, θα έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου και κυρίως θα δύναται να αποκτά πάντα τα κινητά και ακίνητα αγαθά, να δέχεται δωρεές και κληροδοτήματα, να αποδέχεται κάθε παραχώρηση ή παράδοση ακινήτων.

Δεν έχει κερδοσκοπικό ούτε πολιτικό σκοπό.

Άρθρο 2

Η έδρα της Κοινότητας βρίσκεται στη Γενεύη.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Κοινότητας είναι απεριόριστη. Η Κοινότητα δεν θα δύναται να διαλυθεί παρά μόνο με απόφαση Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί βάσει του παρόντος καταστατικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 Άρθρο 4

Η Ελληνική Κοινότητα της Γενεύης θα μεριμνά για τις ανάγκες της με εισφορές, με εθελοντικές συνεισφορές ατόμων που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της, με συνδρομές όπως επίσης και με δωρεές και κληροδοτήματα που θα δέχεται και με τα εισοδήματα των αγαθών που κατέχει και αυτών που δυνατόν να αποκτηθούν. Το εταιρικό κεφάλαιο θα περιλάβει επίσης όλα τα αγαθά που δέχτηκε ή απέκτησε η Κοινότητα είτε δωρεάν είτε με δαπάνη.

Άρθρο 5

Τα χρέη της Κοινότητας είναι εγγυημένα μόνο με το εταιρικό ενεργητικό, τα μέλη απαλλάσσονται από κάθε προσωπική ευθύνη όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Κοινότητας.

Εξάλλου, τα μέλη της Κοινότητας δεν έχουν δικαιώματα επί του εταιρικού ενεργητικού, τα αγαθά της Κοινότητας είναι της απολύτου ιδιοκτησίας της, καθόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 6

α)  Γίνεται δεκτό σαν « ΜΕΛΟΣ » της Κοινότητας κάθε πολίτης έλληνας ή ελληνικής καταγωγής, όπως επίσης και η(ο) σύζυγος, χωρίς διάκριση του φύλου, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, κάτοικος Καντονιού και των πέριξ.

β)  Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν εκπληρώνει τις άνωθεν προϋποθέσεις δύναται να γίνει δεκτό ως « συμπαθούν μέλος » χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, η Κοινότητα θα δύναται ανά πάσα στιγμή, να δέχεται νέα μέλη, με την προϋπόθεση της υποβολής γραπτής αίτησης.

Άρθρο 8

Η ιδιότητα του μέλους της Κοινότητας δυνατόν να απωλεσθεί:

α)  με την εθελοντική παραίτηση που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή.

β)  με την μη καταβολή της συνδρομής επί δύο συναπτά χρόνια.

γ)   με απόφαση της Επιτροπής δεόντως τεκμηριωμένη ληφθείσα με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών και αφού ο ενδιαφερόμενος θα έχει την ευκαιρία να τύχει ακροάσεως. Παρόμοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνο ύστερα από συμπεριφορά ή πράξη που θα κριθεί επιζήμια για τη φήμη και τα συμφέροντα της Κοινότητας.

Τα υπό παραίτηση ή αποκλεισμένα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν την συνδρομή για το τρέχον έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV

ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 9

Η Κοινότητα διευθύνεται από επιτροπή απαρτιζόμενη από έξη έως εννέα μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Η επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της, υπό τίτλο συμβουλευτικό και χωρίς δικαίωμα ψήφου, τους προέδρους όλων των άλλων Ελληνικών Συλλόγων στην Ελβετία, όπως επίσης και κάθε άλλη προσωπικότητα η παρουσία της οποίας θα κριθεί χρήσιμη.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας εκλέγεται απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών και είναι επανεκλεγόμενος.

Άρθρο 10

Τα μέλη της  επιτροπής της Κοινότητας εκλέγουν μεταξύ τους:

α)  Τον Αντιπρόεδρο

β)  Τον Γενικό Γραμματέα

γ)  Τον Ταμία

Άρθρο 11

Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση είναι τρία χρόνια. Κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανανεώνει το 1/3 των μελών, εκλεγομένων από τον κατάλογο των υποψηφίων κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή περιβάλλεται με τις πιο εκτεταμένες εξουσίες για τη διαχείριση, τη διεύθυνση και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων τής Κοινότητας:

α)  Καθορίζει και καταβάλλει όλες τις δαπάνες και ενεργεί όλες τις εισπράξεις, όπως τα ενοίκια, έσοδα μίσθωσης, τόκους και λοιπά έσοδα, εισπράττει κάθε κεφάλαιο και διαθέτει πάντα τα ακίνητα και τις κινητές αξίες της Κοινότητας.

β)  Αποκτά ή πωλεί παν κινητό και ακίνητο, πάντως κάθε πράξη πού υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες φράγκα, θα πρέπει να εγκρίνεται από την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

γ)  Διαθέτει την επικαρπία των περιουσιακών στοιχείων εν όψει της πραγματοποίησης του συλλογικού σκοπού, κατά συνέπεια υπογράφει κάθε ενοικιαστήριο συμβόλαιο και πράξη για κάθε τρέχουσα ενέργεια.

δ) Υπογράφει κάθε συμβόλαιο με οποιαδήποτε διοικητική αρχή εν όψει του σκοπού που επιδιώκει η Κοινότητα.

ε)  Αποδέχεται κάθε κληροδότημα, κληρονομιά, δώρεά, δωρεάν παραχωρήσεις αγαθών και δεσμεύει την Κοινότητα για την πληρωμή των σχετικών δαπανών.

στ)  Διορίζει και απολύει υπαλλήλους.

ζ)   Εκπροσωπεί την Κοινότητα έναντι τρίτων ενώπιον της δικαιοσύνης.

η)  Συμβιβάζεται, συμφωνεί, για κάθε υπόθεση κινητών πραγμάτων της Κοινότητας και τούτο μέσα στα όρια που προσδιορίζονται από την παράγραφο β) του παρόντος άρθρου.

θ)  Η επιτροπή μπορεί επίσης αλλά με τη ρητή έγκριση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Κοινότητας, να συνάπτει δάνεια, εγγράφει υποθήκες, προβαίνει σε ενεχυριάσεις χρεογράφων και λοιπές εγγυήσεις.

ι)   Η Επιτροπή καταρτίζει τον ισολογισμό και παρουσιάζει τους λογαριασμούς της παρελθούσης χρήσεως που θα υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

κ)  Ορίζει την ημερησία διάταξη της Συνέλευσης και ειδοποιεί τα μέλη πριν από δέκα πέντε  ημέρες.

λ)  Απονέμει τιμητικούς τίτλους και διακρίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13

Η Επιτροπή συνέρχεται οσάκις το απαιτούν τα συμφέροντα της Κοινότητας μετά πρόσκληση του Προέδρου ή τη αιτήσει εκ δύο μελών της.

Η παρουσία πάνω από ήμισυ των μελών που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα των αποφάσεων της Επιτροπής.

Υπό επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Οι αποφάσεις τής Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικά που συντάσσονται από τον γραμματέα και προσυπογράφονται από δύο μέλη της Επιτροπής.

Άρθρο 14

Σε περίπτωση χηρείας θέσεως στην Επιτροπή, η κενή θέση θα συμπληρωθεί στην επομένη Γενική Συνέλευση με συμπληρωματική εκλογή για την πλήρωση της κενής θέσης.

Άρθρο 15

Η Κοινότητα δεσμεύεται νομίμως με την συλλογική υπογραφή ανά δύο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου με αυτήν του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V

ΠΕΡΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την υπέρτατη εξουσία της Κοινότητας, είναι δυνατόν να συγκληθεί σε συνεδρίαση τακτική και έκτακτη.

Άρθρο 17

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο εντός έξη μηνών που ακολουθούν το κλείσιμο της χρήσης.

Λαβαίνει γνώση της έκθεσης της Επιτροπής συζητά τους λογαριασμούς και τους εγκρίνει.

Ψηφίζει τον ισολογισμό και ορίζει τις συνδρομές.

Εκλέγει δύο ελεγκτές λογαριασμών και δύο αναπληρωτές μεταξύ των μελών.

Καθορίζει, μέσα στα όρια του καταστατικού, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής, διορίζει και στην ανάγκη ανακαλεί μέλη της Επιτροπής.

Αποφαίνεται κυριαρχικώς σύμφωνα με το καταστατικό για όλα τα δικαιώματα και συμφέροντα της Κοινότητας και παρέχει στην επιτροπή τις απαραίτητες εξουσίες σε περίπτωση που δεν είχαν προβλεφθεί.     

Άρθρο 18

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται κάθε φορά που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο ή κάθε φορά που θα ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών που  έχουν δικαίωμα ψήφου, εξηγώντας τους λόγους της συγκλήσεως.

Επιτρέπει κάθε δαπάνη, κάθε δάνειο, εγκρίνει κάθε ενέχυρο και υποθήκη και επιτρέπει κάθε δέσμευση που υπερβαίνει τις εξουσίες της Επιτροπής.

Εγκρίνει κάθε πώληση, αγορά, ανταλλαγή και άλλες πράξεις που υπερβαίνουν τις εξουσίες της Επιτροπής.

Ψηφίζει τις τροποποιήσεις του καταστατικού με μυστική ψηφοφορία.

Αποφασίζει τη διάλυση της Κοινότητας. Η μεταβίβαση θα προχωρήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού. Επιτρέπει τη συγχώνευση της Κοινότητας με άλλους συλλόγους που ακολουθούν σκοπούς ανάλογους με αυτούς της Κοινότητας.

Άρθρο 19

Οι τακτικές ή οι έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται με επιστολή που αποστέλλεται σε κάθε μέλος τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται η ημερησία διάταξη, η ημερομηνία και ο τόπος της συνεδριάσεως. Οι έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται με συστημένη επιστολή.

Εν τούτοις, τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στη Γενική Συνέλευση, θεμάτων που δεν αναφέρονται στην ημερησία διάταξη.

Ουδεμία Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά την διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, εκτός αν πρόκειται περί ανωτέρας βίας.

Άρθρο 20

Ο(η) απών(ούσα) σύζυγος μπορεί να εκπροσωπηθεί από τον(την) παρόντα(ούσα) σύζυγο, με γραπτή εξουσιοδότηση που κατατίθεται στην Επιτροπή πριν από τη Συνέλευση.

Τα κατ΄ αυτόν τον τρόπο εκπροσωπούμενα μέλη υπολογίζονται σαν παρόντα.

Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με διαμάχη, με δίκη με την Κοινότητα, όταν το μέλος ή ο(η) σύζυγός του ή οι γονείς του φέρονται αναμιγμένοι στην υπόθεση.

Όσα από τα μέλη δεν είναι ταμειακώς εν τάξει, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 21

Η αναγκαία απαρτία για να λάβει χώρα η τακτική Συνέλευση, είναι 50% συν ένα των μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η τακτική Συνέλευση θα λάβει χώρα μισή ώρα αργότερα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Για τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, η αναγκαία απαρτία ανέρχεται στα 2/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η απαρτία σε πρώτη σύγκληση, θα συγκληθεί δεύτερη έκτακτη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα. Αυτή η δεύτερη έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συζητήσει και θα ψηφίσει νομίμως ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Άρθρο 22

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Εν τούτοις απαιτούνται τα 4/5 των ψήφων για αποφάσεις που έχουν σαν αντικείμενο:

α)  Τη διάλυση της Κοινότητας

β)  Τη μεταβίβαση και τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας, η μεταβίβαση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

γ)  Τη συγχώνευση της Κοινότητας με άλλο σύλλογο.

Άρθρο 23

Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος και ελλείψει αυτού, το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της Επιτροπής.

Άρθρο 24

Οι συζητήσεις στη Γενική συνέλευση καταγράφονται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δεσμεύουν το σύνολο των μελών, ακόμη και των απόντων ή των αμφισβητούντων χωρίς να είναι απαραίτητη μία οποιαδήποτε κοινοποίηση ή δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VI

ΕΠΙΤΙΜΕΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Ο τίτλος του « Επιτίμου Προέδρου της Κοινότητας » απονέμεται από την Επιτροπή στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Γενεύη, στον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου, όπως επίσης στους τέως Προέδρους της Κοινότητας που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κοινότητα. 

Ο τίτλος του « Επιτίμου μέλους της Κοινότητας » απονέμεται από την Επιτροπή σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα να γίνει μέλος της Κοινότητας αλλά προσέφερε σ’ αυτήν σημαντικές υπηρεσίες.

Ο τίτλος του « Δωρητού » απονέμεται από την Επιτροπή σε κάθε άτομο που προέβη σε σημαντική δωρεά προς την Κοινότητα.

Οι Επίτιμοι Πρόεδροι και Μέλη, όπως επίσης και οι Δωρητές της Κοινότητας, αναγράφονται στο τιμητικό βιβλίο  της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Άρθρο 26

Η Επιτροπή κλείνει κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου τούς λογαριασμούς της Κοινότητας.

Οι λογαριασμοί αυτοί θα επαληθευθούν από δύο Ελεγκτές που θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι λογαριασμοί αυτοί θα υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VIII

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Οι δημοσιεύσεις που δυνατόν να προκαλούν το ενδιαφέρον τρίτων, θα γίνονται μέσου της « Εφημερίδος της Κυβερνήσεως » του Καντονιού της Γενεύης, και εκτός αυτού, εάν η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο, σε μια από τις εφημερίδες του καντονιού που η ίδια θα εκλέξει.

Άρθρο 28

Κάθε φορά που θα πρέπει να δικαιολογείται (η δημοσίευση) έναντι τρίτων ή σε πράξη, για αποφάσεις είτε της Γενικής Συνέλευσης, είτε της Επιτροπής, η δικαιολόγηση αυτή θα γίνεται με αντίγραφα ή με αποσπάσματα των πρακτικών θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 29

Για τις πράξεις και τις υπογραφές που θα δίνονται, ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται νομίμως από δύο μέλη της επιτροπής, ειδικά επιτετραμμένους και κομιστές αποσπάσματος του μητρώου, θεωρημένο όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ  -  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Σε περίπτωση διαλύσεως της Κοινότητας, η Συνέλευση διορίζει Επιτροπή εκκαθαρίσεως συνισταμένη από τρία ή και περισσότερα άτομα, διαλεγμένα μεταξύ των μελών ώστε να φέρει εις πέρας όλες τις προσήκουσες ενέργειες για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της.

Στη διάρκεια των ενεργειών της εκκαθάρισης, η Επιτροπή θα επιδοθεί στην εξαργύρωση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς και των κινητών πραγμάτων και θα θέσει το καθαρό υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης και/ή τα απομένοντα αγαθά σε είδος στη διάθεση της Κοινότητας.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, συγκαλείται νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία βάσει της εκθέσεως της Επιτροπής εκκαθάρισης, αποδίδει, με πλήρη κυριότητα, το σύνολο του καθαρού ενεργητικού στο Πανεπιστήμιο Γενεύης. Το Πανεπιστήμιο θα αφιερώσει τους πόρους αυτούς στη χρηματοδότηση των σπουδών επαξίων ελλήνων φοιτητών, που διαθέτουν λίγους πόρους, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Χ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού άρχεται από τη στιγμή της έγκρισης. Με την έναρξη της ισχύος, η ήδη εκλεγμένη Επιτροπή θα διατηρηθεί στη θητεία της. Θα ανανεωθεί κατά την προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού και εννοείται ότι θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος πού τα τωρινά μέλη βρίσκονται στην Επιτροπή για την εκ περιτροπής ανανέωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΧΙ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 32

Πάσα διαφορά σχετική με τις δραστηριότητες της Κοινότητας θα υποβάλλεται για συζήτηση σε πρώτο βαθμό σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να επιλύσει τη διαφορά που της υποβάλλεται, η διαφορά αυτή θα παραπεμφθεί στα Δικαστήρια του Καντονιού της Γενεύης και αν συντρέχει λόγος στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Λοζάννης.

Άρθρο 33

Το παρόν καταστατικό ακυρώνει και αντικαθιστά το καταστατικό που είχε επεξεργασθεί και υπογραφεί στη Γενεύη, στις 16 Ιανουαρίου 1981.

                           Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας
            Μ. Παπαδόπουλος (υπογραφή)                                                          Λ. Μασαούτη (υπογραφή)

Επανεκδίδεται και υπογράφεται στη Γενεύη, στις 15 Δεκεμβρίου 2001.

Ακριβής μετάφραση από τη Γαλλική
Κοππέ, 6 Ιουνίου 2002                     
Γεώργιος Ραχούλης   (Σφραγίδα και υπογραφή του μεταφραστή)
Ορκωτός μεταφραστής
                                                                                                                    (Σφραγίδα)
                                                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΥΗΣ
                                                                                                                    (Υπογραφή)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ
Θεωρεί δια το γνήσιο της υπογραφής του
κ. Γεωργίου ΡΑΧΟΥΛΗ,
ορκωτού μεταφραστή του Καντονιού της Γενεύης 
Γενεύη 07.06.2002.
                                                                                                                             (Υπογραφή)
(Σφραγίδα του Προξενείου)                                                                                       ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
                                                                                                                              ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜ. Γ΄
Τελευταία ανανέωση ( 11.06.18 )